شماره دانلود قاری حجم مدت زمان
014 عبدالباسط محمد عبدالصمد 929.96 KB 0:57
001 متولی عبدالعال 917.23 KB 0:56
002 متولی عبدالعال 879.27 KB 0:53
003 متولی عبدالعال 1.43 MB 0:36
004 متولی عبدالعال 1.43 MB 0:36
005 متولی عبدالعال 913.17 KB 0:56
006 متولی عبدالعال 754.81 KB 0:45
007 متولی عبدالعال 834.4 KB 0:51
008 متولی عبدالعال 929.5 KB 0:57
009 متولی عبدالعال 837.66 KB 0:51
010 متولی عبدالعال 875.21 KB 0:53
011 متولی عبدالعال 911.13 KB 0:55
012 عبدالباسط محمد عبدالصمد 812.76 KB 0:49
013 عبدالباسط محمد عبدالصمد 661.74 KB 0:40
055 کامل یوسف البهتیمی 535.4 KB 0:31
015 عبدالباسط محمد عبدالصمد 929.96 KB 0:57
016 عبدالباسط محمد عبدالصمد 734.81 KB 0:44
017 عبدالباسط محمد عبدالصمد 833.99 KB 0:51
018 عبدالباسط محمد عبدالصمد 804.61 KB 0:49
019 عبدالباسط محمد عبدالصمد 647.46 KB 0:39
020 عبدالفتاح شعشاعی 464.18 KB 0:27
021 عبدالفتاح شعشاعی 593.16 KB 0:35
022 عبدالفتاح شعشاعی 476.43 KB 0:28
023 عبدالفتاح شعشاعی 381.74 KB 0:22
024 عبدالفتاح شعشاعی 1017.65 KB 0:25
025 عبدالفتاح شعشاعی 962.56 KB 0:24
026 عبدالفتاح شعشاعی 438.06 KB 0:25
027 عبدالحکم 598.88 KB 0:36
028 عبدالجلیل بنا 848.28 KB 0:51
029 عبدالوارث عبدالعزیز الامام 849.91 KB 0:52
030 عبدالوارث عبدالعزیز الامام 820.12 KB 0:50
031 محمد اللیثی 1.97 MB 2:07
032 محمد اللیثی 916.84 KB 0:56
033 محمد اللیثی 1016.44 KB 1:02
034 محمد اللیثی 805.01 KB 0:49
035 محمد اللیثی 805.42 KB 0:49
036 محمد عمران 949.89 KB 0:58
037 محمد عمران 1 MB 1:03
038 راغب مصطفی غلوش 642.96 KB 0:38
039 راغب مصطفی غلوش 642.15 KB 0:38
040 راغب مصطفی غلوش 677.67 KB 0:41
041 راغب مصطفی غلوش 1.12 MB 1:11
042 راغب مصطفی غلوش 920.52 KB 0:56
043 راغب مصطفی غلوش 681.31 KB 0:41
044 راغب مصطفی غلوش 876.44 KB 0:53
045 حمدی زامل 735.6 KB 0:44
046 حمدی زامل 785.41 KB 0:47
047 حمدی زامل 858.49 KB 0:52
048 محمد عبدالعزیز حصان 530.31 KB 0:31
049 محمد عبدالعزیز حصان 1.58 MB 1:41
050 محمد عبدالعزیز حصان 379.27 KB 0:21
051 محمد عبدالعزیز حصان 800.08 KB 0:48
052 محمد عبدالعزیز حصان 1.75 MB 0:45
053 محمد عبدالعزیز حصان 1.32 MB 1:24
054 محمد عبدالعزیز حصان 792.34 KB 0:48
056 کامل یوسف البهتیمی 1.59 MB 1:41
057 کامل یوسف البهتیمی 623.15 KB 0:37
058 محمود شحات انور 822.58 KB 0:50
059 محمود شحات انور 632.41 KB 0:38
060 محمود شحات انور 893.19 KB 0:54
061 محمود شحات انور 1.38 MB 1:28
062 حسین منصور 581.36 KB 0:34
063 محمد صدیق منشاوی 701.34 KB 0:42
064 محمد صدیق منشاوی 589.1 KB 0:35
065 محمد صدیق منشاوی 1.35 MB 1:26
066 محمد صدیق منشاوی 806.24 KB 0:49
067 محمد صدیق منشاوی 1.04 MB 1:06
068 محمد صدیق منشاوی 573.97 KB 0:34
069 محمد صدیق منشاوی 1.19 MB 1:15
070 محمد صدیق منشاوی 677.67 KB 0:41
071 محمد صدیق منشاوی 699.3 KB 0:42
072 محمد صدیق منشاوی 1.57 MB 1:40
073 محمد صدیق منشاوی 2.05 MB 0:53
074 مصطفی اسماعیل 660.12 KB 0:39
075 مصطفی اسماعیل 675.63 KB 0:40
076 مصطفی اسماعیل 819.28 KB 0:50
077 مصطغی اسماعیل 1.43 MB 0:36
078 مصطفی اسماعیل 1 MB 1:03
079 مصطفی اسماعیل 1021.75 KB 1:03
080 مصطفی اسماعیل 721.75 KB 0:43
081 مصطفی اسماعیل 754 KB 0:45
082 مصطفی اسماعیل 780.53 KB 0:47
083 احمد احمد نعینع 791.52 KB 0:48
084 محمود رمضان 571.94 KB 0:34
085 محمود رمضان 494.39 KB 0:29
086 سعید مسلم 734.81 KB 0:44
087 سعید مسلم 737.26 KB 0:44
088 شعبان عبدالعزیز صیاد 757.64 KB 0:46
089 شعبان عبدالعزیز صیاد 1.99 MB 2:08
090 شعبان عبدالعزیز صیاد 645.84 KB 0:39
091 شعبان عبدالعزیز صیاد 630.33 KB 0:38
092 شعبان عبدالعزیز صیاد 637.68 KB 0:38
093 شعبان عبدالعزیز صیاد 1.41 MB 1:30
094 شعبان عبدالعزیز صیاد 621.31 KB 0:37
095 شعبان عبدالعزیز صیاد 522.97 KB 0:31
096 شعبان عبدالعزیز صیاد 628.68 KB 0:37
097 شعبان عبدالعزیز صیاد 578.47 KB 0:34
098 سید سعید 759.71 KB 0:46
099 سید سعید 785.03 KB 0:47
100 سید سعید 806.67 KB 0:49
101 احمد شبیب 2.04 MB 2:11
102 شحات محمد انور 734 KB 0:44
103 شحات محمد انور 1.35 MB 1:25
104 شحات محمد انور 621.48 KB 0:37
105 شحات محمد انور 952.91 KB 0:58
106 شحات محمد انور 621.31 KB 0:37
107 شحات محمد انور 1.06 MB 1:06
108 شحات محمد انور 861.75 KB 0:52
109 شحات محمد انور 745.39 KB 0:45
110 شحات محمد انور 611.92 KB 0:36
111 شحات محمد انور 745.39 KB 0:45
112 ابوالعینین شعیشع 1.5 MB 0:38
113 ابوالعینین شعیشع 1.18 MB 0:30
114 ابوالعینین شعیشع 2.72 MB 1:10
115 ابوالعینین شعیشع 742.55 KB 0:45
116 ابوالعینین شعیشع 654 KB 0:39
117 ابوالعینین شعیشع 3.81 MB 1:39
118 ابوالعینین شعیشع 1.28 MB 0:32
119 محمد محمود طبلاوی 773.17 KB 0:47
120 محمد محمود طبلاوی 823.79 KB 0:50
121 محمد محمود طبلاوی 703.37 KB 0:42
122 عبدالوهاب طنطاوی 731.88 KB 0:44
123 عبدالوهاب طنطاوی 705.35 KB 0:42
124 عبدالمنعم طوخی 837.64 KB 0:51
125 عبدالمنعم طوخی 711.96 KB 0:43
126 عبدالمنعم طوخی 755.22 KB 0:46
127 عبدالمنعم طوخی 654 KB 0:39

 

 

 


برچسب‌ها: دانلود, دانلود تلاوت قرآن, دانلود تلاوت مجلسی از قاریان مصری, دانلود تلاوت های اساتید مصری

تاريخ : پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 21:10 | نویسنده : جواد عرب محمّدی |